Usnesení rady č. 803 ze dne 20.10. 2010

k Dodatku č. 1 ke smlouvě č. S 1166/08 ze dne 29. 9. 2008

č.j.: 867/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 803

ze dne 20. 10. 2010

 

 

k Dodatku č. 1 ke smlouvě č. S 1166/08 ze dne 29. 9. 2008

 

 

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S 1166/08 ze dne 29. 9. 2008, který je přílohou tohoto usnesení

 

II.    u k l á d á

         1. M.Kozumplíkové, starostce městské části

        1.1. podepsat Dodatek č.1 ke smlouvě č. S 1166/08 ze dne 29. 9. 2008

         

  

Mgr. Martin  B e n d a   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části