Usnesení rady č. 801 ze dne 20.10. 2010

k úpravě rozpočtu roku 2010

č.j.: 865/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 801

ze dne 20. 10. 2010

 

 

k úpravě rozpočtu roku 2010

 

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

1.    úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2010 o účelové neinvestiční transfery prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.    úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2010 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.      u k l á d á

        1. vedoucí Odboru ekonomického

         1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Mgr. Martin  B e n d a   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části