Usnesení rady č. 799 ze dne 20.10. 2010

ke  Směrnici pro provádění inventarizace majetku Městské části Praha 3

č.j.: 863/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 799

ze dne 20. 10. 2010

ke  Směrnici pro provádění inventarizace majetku Městské části Praha 3

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e  

 

         Směrnici pro provádění inventarizace majetku Městské části Praha 3,  která je přílohou tohoto usnesení

 

II.      u k l á d á

         1. odpovědným zaměstnancům Úřadu městské části Praha 3

         1.1. postupovat dle uvedené směrnice               

         2. vedoucí Odboru ekonomického

         2.1. seznámit  se  zněním  směrnice  vedoucí  odborů  Úřadu  městské    části Praha 3

Mgr. Martin  B e n d a   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části