Usnesení rady č. 833 ze dne 3.11. 2010

k uzavření nájemních smluv k bytům, výpověď z bytu

č.j.: 901/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 833

ze dne 3. 11. 2010

 
k uzavření nájemních smluv k bytům, výpověď z bytu

 

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

         1. Uzavření nájemních smluv k bytům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

         2. Výpověď z bytu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části