Usnesení rady č. 832 ze dne 3.11. 2010

k záměru nákupu serverových licencí Microsoft

č.j.: 900/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 832

ze dne 3. 11. 2010

 

 

k záměru nákupu serverových licencí Microsoft

 

 

Rada městské části 

 

 

I.       schvaluje

1. záměr nákupu serverových licencí Microsoft

2. výběr vítěze  veřejné zakázky malého rozsahu, firmu Servodata, a.s.

3. kupní smlouvu,  která je přílohou tohoto usnesení, s firmou Servodata, a.s.

 

II.     ukládá

1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat schválenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části