Usnesení rady č. 7 ze dne 13.1. 2010

k  pronájmu   nebytových prostor v budově Olšanská 7/2666, Praha 3

č.j.: 14/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 7

ze dne 13. 1. 2010

 

k  pronájmu   nebytových prostor v budově Olšanská 7/2666, Praha 3

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

              

         pronájem nebytových prostor v - 1. podlaží budovy Olšanská  7/2666,  Praha   3   o   celkové  výměře  304,12  m2   společnosti   Investiční  arozvojová  Praha 3  a.s.  na  dobu určitou  od  1.2.2010  do  31.3.2018  za nájemné 1.300 Kč/m2/rok      

 

 

  1. u k l á d á

          

         1. vedoucí OBNP

         1.1. vypracovat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru v souladu s čl. I. tohoto usnesení

 

         2. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

         2.1.  podepsat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                 Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                              starostka městské části