Usnesení rady č. 6 ze dne 13.1. 2010

k předchozímu souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovými organizacemi

č.j.: 13/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 6

ze dne 13. 1. 2010

 

 

k předchozímu souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovými organizacemi

 

 

Rada městské části

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

žádosti ředitelů příspěvkových organizací o souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného peněžitého daru pro MŠ Milíčův dům, Sauerova 2/1836 a k přijetí věcného daru pro MŠ Na Balkáně, Na Balkáně 74/2590 

 

II.      s c h v a l u j e  

udělení předchozího písemného souhlasu k přijetí darů jednotlivými příspěvkovými organizacemi dle přílohy tohoto usnesení

 

III.    u k l á d á

 

         1. vedoucímu ekonomického odboru

1.1. informovat příslušné příspěvkové organizace o poskytnutí předchozího souhlasu

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                 Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                              starostka městské části