Usnesení rady č. 5 ze dne 13.1. 2010

k úpravě rozpočtu roku 2009

č.j.: 12/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 5

ze dne 13. 1. 2010

 

 

k úpravě rozpočtu roku 2009

 

 

Rada městské části

 

I.       s c h v a l u j e

 

úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2009 o poskytnuté účelové transfery prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy tohoto usnesení

 

II.      u k l á d á

 

         1. vedoucímu ekonomického odboru

1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

  

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                 Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                              starostka městské části