Usnesení rady č. 4 ze dne 13.1. 2010

ke změně směrnice Rady městské části k nakládání s prostředky účelových fondů                                                     

č.j.: 4/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 4

ze dne 13. 1. 2010

 

 

ke změně směrnice Rady městské části k nakládání s prostředky účelových fondů                                                     

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

změnu směrnice k nakládání s prostředky účelových fondů ve znění dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení    

 

 

II.      u k l á d á

 

1. vedoucímu ekonomického odboru

1.1. zajistit aktualizaci této směrnice na intranetu Městské části Praha 3                                                                                                                                      

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                 Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                              starostka městské části