Usnesení rady č. 3 ze dne 13.1. 2010

ke zpracování energetického auditu MŠ Jeseniova 204/2686, Praha

č.j.: 3/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 3

ze dne 13. 1. 2010

 

 

ke zpracování energetického auditu MŠ Jeseniova 204/2686, Praha 3

 

 

Rada městské části

 

 

  1. s c h v a l u j e

     

          1. zpracování energetického auditu MŠ Jeseniova 204/2686, Praha 3

   

         2. zadat  zpracování energetického auditu MŠ Jeseniova 204/2686 firmě Enviros, s.r.o., Na Rovnosti 1, Praha 3 za cenu  112  000,- Kč bez     DPH

 

 

  1. u k l á d á

 

  1. vedoucímu OTSMI

1.1.  společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo

 

  1. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ

2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce městské části

 

  1. M. Kozumplíkové, starostce městské části  

3.1. podepsat uvedenou smlouvu

 

  

         Mgr. Martin  B e n d a                                 Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                              starostka městské části