Usnesení rady č. 25 ze dne 13.1. 2010

k návrhu kupní smlouvy ke koupi pozemku parc. č. 4318/2 v k.ú. Vinohrady od společnosti B.D.S., spol. s r.o., IČ 271 55 471

č.j.: 31/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 25

ze dne 13. 1. 2010

 

 

k návrhu kupní smlouvy ke koupi pozemku parc. č. 4318/2 v k.ú. Vinohrady od společnosti B.D.S., spol. s r.o., IČ 271 55 471

 

 

Rada městské části  Praha 3

 

 

I.   schvaluje

 

         návrh kupní smlouvy ke koupi pozemku parc. č. 4318/2 v k.ú. Vinohrady od společnosti B.D.S., spol. s r.o., IČ 271 55 471, který je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.  ukládá

 

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat výše citovanou kupní smlouvu

  

         Mgr. Martin  B e n d a                                           Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                       starostka městské části