Usnesení rady č. 24 ze dne 13.1. 2010

ke stanovení platů vedoucím odborů Úřadu městské části

č.j.: 30/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 24

ze dne 13. 1. 2010

 

ke stanovení platů vedoucím odborů Úřadu městské části

 

 

Rada městské části

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

         návrh Ing. Petr Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu městské části, na stanovení platů vedoucím odborů Úřadu městské části

 

II.      s t a n o v u j e

 

         plat vedoucím odborů Úřadu městské části s účinností od 1.1.2010 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

 

III.    u k l á d á

        

         1. oddělení personální práce a mezd

         1.1. zajistit vyplácení platů

 

  

         Mgr. Martin  B e n d a                                 Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                              starostka městské části