Usnesení rady č. 358 ze dne 19.5. 2010

k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části

č.j.: 391/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  358

ze dne 19. 5. 2010

 

 

k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

             

         zápis č. 6 ze zasedání Komise obchodních aktivit Rady městské části ze dne 18. 5. 2010 dle přílohy tohoto usnesení   

  

 

II.      s c h v a l u j e

 

         doporučení Komise obchodních aktivit Rady městské části

1. Výběrové řízení č. 317

2. Výběrové řízení č. 318

3. Výběrové řízení č. 319       

4. Výběrové řízení č. 320

5. Volné nebytové prostory – využití pro VŘ

6.  Žádosti o změnu nájemní smlouvy

7.  Ukončení nájmu, výpovědi              

8.  Žádost o zpětvzetí výpovědi

9.  Tržní řád

10. Žádosti o umístění sídla společnosti

11. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

12. Žádosti o podnájem

13. Různé (mimo Kubelíkova 60)

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části