Usnesení rady č. 357 ze dne 19.5. 2010

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

č.j.: 388/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  357

ze dne 19. 5. 2010

 

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

         návrh Ing. Petra Fišera, tajemníka Úřadu městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části

 

II.      s c h v a l u j e

 

      odměny vedoucím odborů Úřadu městské části za plnění mimořádných pracovních úkolů v průběhu I. pololetí roku 2010 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

 

III.    u k l á d á

 

1. oddělení personální práce a mezd

         1.1. zajistit vyplacení odměn

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části