Usnesení rady č. 356 ze dne 19.5. 2010

k  odměnám  ředitelů  základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3

č.j.: 376/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  356

ze dne 19. 5. 2010

 

 

k  odměnám  ředitelů  základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3

 

Rada městské části

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

         návrh zástupce starosty Městské části Praha 3 Mgr. Jiřího Matuška na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3

 

II.s c h v a l u j e

 

         odměny ředitelům základních a mateřských škol jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

 

III.    u k l á d á

 

příspěvkovým organizacím zajistit vyplacení odměny

 

  

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části