Usnesení rady č. 355 ze dne 19.5. 2010

ke směně pozemku parc. č. 4277/27 v k. ú. Žižkov, ve vlastnictví společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ 274 44 902, za pozemky parc. č. 4277/7, 4277/25 a 4278/2 vše v k. ú. Žižkov, ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve svěření Městské části Praha 3, vymezených geom. plánem č. 2127-84/2009, ze dne  4. 8. 2009, z důvodu majetkoprávního narovnání

č.j.: 340/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  355

ze dne 19. 5. 2010

 

 

ke směně pozemku parc. č. 4277/27 v k. ú. Žižkov, ve vlastnictví společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ 274 44 902, za pozemky parc. č. 4277/7, 4277/25 a 4278/2 vše v k. ú. Žižkov, ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve svěření Městské části Praha 3, vymezených geom. plánem č. 2127-84/2009, ze dne  4. 8. 2009, z důvodu majetkoprávního narovnání

 

 

Rada městské části 

 

I.       d o p o r u č u j e

 

         Zastupitelstvu městské části

         schválit

         směnu pozemku parc. č. 4277/27 v k. ú. Žižkov, ve vlastnictví společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ 274 44 902, za pozemky parc. č. 4277/7, 4277/25 a 4278/2 vše v k. ú. Žižkov, ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve svěření Městské části Praha 3, vymezených geom. plánem č. 2127 - 84/2009, ze dne 4. 8. 2009, z důvodu majetkoprávního narovnání

 

 

II.      ukládá

 

         1. Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty

         1.1. předložit tento materiál  Zastupitelstvu městské části k projednání

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části