Usnesení rady č. 354 ze dne 19.5. 2010

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Mateřská škola Pražačka – rekonstrukce kuchyně“

č.j.: 389/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  354

ze dne 19. 5. 2010

 

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Mateřská škola Pražačka – rekonstrukce kuchyně“

 

Rada městské části

 

I.       b e r e    n a   v ě d o m í

zprávu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou  zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce, „Mateřská škola Pražačka – rekonstrukce kuchyně“, která je přílohou tohoto usnesení

 

II.      s c h v a l u j e

 výběr nabídky v tomto pořadí:

 1)  SILBA-ELSTAV s.r.o., Letkov 155, Plzeň

             2)  DEREZA s.r.o., Libocká 659/43c, Praha 6

 3)  AG REAL s.r.o., Klapálkova 3138/16, Praha 4

 4)  ENERGOFORUM 3xE spol.s.r.o., Livornská 475, Praha 10

 5)  BUILD MONT s.r.o., Spiritka 3214/3, Praha 5

 

III.    u k l á d á

1. Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek

            1.1. oznámit rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky zúčastněným firmám

            1.2. po podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, ve stanovené lhůtě, odeslat na ISVZUS oznámení o zadání zakázky

 

2. Ing. J. Loušovi, vedoucímu OTSMI

            2.1zkonzultovat s advokátní kanceláří JUDr. Veselého smlouvu o dílo vítězné firmy

 

          3. Ing. P. Fišerovi, tajemníkovi ÚMČ

         3.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce městské části

 

         4. M. Kozumplíkové, starostce městské části  

         4.1. podepsat uvedenou smlouvu

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části