Usnesení rady č. 352 ze dne 19.5. 2010

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Dětské hřiště na Vrchu sv. Kříže - revitalizace“

č.j.: 386/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  352

ze dne 19. 5. 2010

 

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Dětské hřiště na Vrchu sv. Kříže - revitalizace“

 

Rada městské části

 

I.       b e r e    n a   v ě d o m í

zprávu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou  zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce, „Dětské hřiště na Vrchu sv. Kříže - revitalizace“, která je přílohou tohoto usnesení

 

II.      s c h v a l u j e

1. vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení

1) BUILDMAN s.r.o., Ondříčkova 9, Praha 3

 

2. výběr nabídky v tomto pořadí:

             1)  GARDENLINE s.r.o., Šeříkova 405/13, Litoměřice

             2)  METROSTAV a.s., divize 9, Jablonského 2, Praha 7

 3)  SUBTERRA a.s., Bezová 1658, Praha 4

 4)  ENERGOFORUM-3xE, Livornská 475, Praha 10

 5)  SARK spol.s.r.o., Na Petřinách 31, Praha 6

 

III.    u k l á d á

1. Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek

            1.1. oznámit rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky zúčastněným firmám 1.2. po podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, ve stanovené lhůtě, odeslat na ISVZUS oznámení o zadání zakázky

 

2. Ing. J. Loušovi, vedoucímu OTSMI

            2.1zkonzultovat s advokátní kanceláří JUDr. Veselého smlouvu o dílo vítězné firmy

 

          3. Ing. P. Fišerovi, tajemníkovi ÚMČ

         3.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce městské části

 

         4. M. Kozumplíkové, starostce městské části  

         4.1. podepsat uvedenou smlouvu

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části