Usnesení rady č. 351 ze dne 19.5. 2010

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Základní škola K Lučinám – rekonstrukce kuchyně“

č.j.: 385/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  351

ze dne 19. 5. 2010

 

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Základní škola K Lučinám – rekonstrukce kuchyně“

 

Rada městské části

 

I.       b e r e    n a   v ě d o m í

zprávu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou  zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce, „Základní škola K Lučinám – rekonstrukce kuchyně“, která je přílohou tohoto usnesení

 

II.      s c h v a l u j e

 výběr nabídky v tomto pořadí:

 1)  INKOMA STAV s.r.o., Jaromírova 48, Praha 2

             2)  HOSPIMED s.r.o., Malešická 51, Praha 3

 3)  ARKÁDA TRADE s.r.o., U Vršovického nádraží 32, Praha 10

 4)  ARCUS Růžička s.r.o., Řehořova 37, Praha 3

 5)  STAVODESIGN s.r.o, Pučová 5, Praha 5

 

III.    u k l á d á

1. Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek

            1.1. oznámit rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky zúčastněným firmám 1.2. po podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, ve stanovené lhůtě, odeslat na ISVZUS oznámení o zadání zakázky

 

2. Ing. J. Loušovi, vedoucímu OTSMI

2.1zkonzultovat s advokátní kanceláří JUDr. Veselého smlouvu o dílo vítězné firmy

 

          3. Ing. P. Fišerovi, tajemníkovi ÚMČ

         3.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce městské části

 

         4. M. Kozumplíkové, starostce městské části  

         4.1. podepsat uvedenou smlouvu

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části