Usnesení rady č. 277 ze dne 21.4. 2010

k návrhu novely nařízení č. 26/2005 Sb. hl. města Prahy, ve znění nařízení  č. 9/2007 Sb. hl. města Prahy

č.j.: 306/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 277

ze dne 21. 4. 2010

 

 

k návrhu novely nařízení č. 26/2005 Sb. hl. města Prahy, ve znění nařízení  č. 9/2007 Sb. hl. města Prahy

 

 

Rada městské části

 

 

I.   bere na vědomí

 

dopis JUDr. Blažka, 1. náměstka primátora hl.m. Prahy ze dne 25. 3. 2010 ve věci vyjádření návrhu novely nařízení č. 26/2005 Sb. hl. města Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění nařízení č. 9/2007 Sb. hl. města Prahy, který je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.  navrhuje

 

          znění § 1, č. (1) Reklama šířená komunikačními médii podle § 3 na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu se na území Pražské památkové zón zakazuje

 

 

III.ukládá

1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. zaslat toto usnesení 1. náměstkovi primátora hl. m. Prahy JUDr. Blažkovi

 

 

         Zdeněk  L o c h m a n                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části