Usnesení rady č. 274 ze dne 21.4. 2010

k návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, práva chůze a jízdy, k tíži pozemků parc. č. 4089/1, 4089/7, 4089/8 a 4089/10, vše v k. ú. Žižkov, v rámci svozu domovního odpadu přes vnitroblok domů Jeseniova, Ambrožova, Biskupcova a Jana Želivského, vymezeném geom. plánem č. 44-/2009, ve prospěch vlastníků domu č. p. 1893, v ul. Jeseniova 107, postaveném na pozemku parc. č. 4095, v k. ú. Žižkov

č.j.: 298/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 274

ze dne 21. 4. 2010

 

k návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, práva chůze a jízdy, k tíži pozemků parc. č. 4089/1, 4089/7, 4089/8 a 4089/10, vše v k. ú. Žižkov, v rámci svozu domovního odpadu přes vnitroblok domů Jeseniova, Ambrožova, Biskupcova a Jana Želivského, vymezeném geom. plánem č. 44-/2009, ve prospěch vlastníků domu č. p. 1893, v ul. Jeseniova 107, postaveném na pozemku parc. č. 4095, v k. ú. Žižkov

 

Rada městské části 

 

I.   bere na vědomí

 

zápis z Výboru pro územní rozvoj a majetek městské části ZMČ Praha 3, ze dne 13. 4. 2010, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

 

  1. schvaluje

 

návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, práva chůze a jízdy, k tíži pozemků parc. č. 4089/1, 4089/7, 4089/8 a 4089/10, vše v k. ú. Žižkov, v rámci svozu domovního odpadu přes vnitroblok domů Jeseniova, Ambrožova, Biskupcova a Jana Želivského, vymezeném geom. plánem č. 44-/2009, ve prospěch vlastníků domu č. p. 1893, v ul. Jeseniova 107, postaveném na pozemku parc. č. 4095, v k. ú. Žižkov, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení

 

III.ukládá

  1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat shora citovanou smlouvu o zřízení věcného břemene

 

 

 

         Zdeněk  L o c h m a n                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části