Usnesení rady č. 273 ze dne 21.4. 2010

k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části

č.j.: 304/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 273

ze dne 21. 4. 2010

 

 

k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

              

         zápis č. 5 ze zasedání Komise obchodních aktivit Rady městské části ze dne 19. 4.  2010 dle přílohy tohoto usnesení

 

  

II.      s c h v a l u j e

 

         doporučení Komise obchodních aktivit Rady městské části

1. Výběrové řízení č. 313

2. Volné nebytové prostory – využití pro VŘ

3.  Žádosti o změnu nájemní smlouvy

4.  Ukončení nájmu, výpovědi

5.  Žádost o zpětvzetí výpovědi       

6.  Tržní řád               

7.  Žádost o umístění sídla společnosti    

8.  Různé

 

 

         Zdeněk  L o c h m a n                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části