Usnesení rady č. 272 ze dne 21.4. 2010

k návrhům vzorových smluv o převodu vlastnictví pronajatých   nebytových jednotek  dle zák.  č. 72/94 Sb., v budovách s pozemky, prodávaných dle bodu d) Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 a k  návrhu vzorové nabídky k odkoupení pronajatých nebytových jednotek

č.j.: 302/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 272

ze dne 21. 4. 2010

 

 

k návrhům vzorových smluv o převodu vlastnictví pronajatých   nebytových jednotek  dle zák.  č. 72/94 Sb., v budovách s pozemky, prodávaných dle bodu d) Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 a k  návrhu vzorové nabídky k odkoupení pronajatých nebytových jednotek

 

 

Rada městské části 

 

 

  1. s c h v a l u j e

 

návrhy vzorových smluv o převodu vlastnictví pronajatých nebytových jednotek  dle zák. č. 72/94 Sb., v budovách s pozemky, prodávaných dle bodu d) Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3, které jsou přílohou č. 1- 3 tohoto usnesení

 

návrh vzorové nabídky k odkoupení pronajatých nebytových jednotek, která je přílohou č. 4 tohoto usnesení

 

II.      u k l á d á

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu vlastnictví pronajatých nebytových jednotek

         1.2. podepsat jednotlivé nabídky k odkoupení pronajatých nebytových jednotek

 

 

         Zdeněk  L o c h m a n                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části