Usnesení rady č. 271 ze dne 21.4. 2010

k uzavření rámcové mandátní smlouvy s firmou BALENO real, spol. s r.o.

č.j.: 303/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 271

ze dne 21. 4. 2010

 

 

k uzavření rámcové mandátní smlouvy s firmou BALENO real, spol. s r.o.

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

uzavření rámcové mandátní smlouvy s firmou BALENO real, spol. s r.o., která je přílohou tohoto usnesení

 

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat rámcovou mandátní smlouvu

 

         Zdeněk  L o c h m a n                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části