Usnesení rady č. 269 ze dne 21.4. 2010

k nákupu užitkového vozidla Škoda Praktik

č.j.: 300/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 269

ze dne 21. 4. 2010

 

 

k nákupu užitkového vozidla Škoda Praktik

 

 

Rada městské části

 

 

  1. s c h v a l u j e

 

nákup užitkového vozidla Škoda Praktik do max. výše Kč 250.000,-

 

 

  1. u k l á d á

 

  1. Ing. J. Gebauerovi, vedoucímu hospodářské správy

         1.1. realizaci nákupu užitkového vozidla Škoda Praktik

  

         Zdeněk  L o c h m a n                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části