Usnesení rady č. 598 ze dne 21.7. 2010

k realizaci farmářských trhů na území Městské části Praha 3

 

č.j.: 642/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 598

ze dne 21. 7. 2010

 

 

k realizaci farmářských trhů na území Městské části Praha 3

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

         záměr realizace farmářských trhů na území Městské části Praha 3

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. Ing. P. Fišerovi, tajemníkovi ÚMČ

         1.1. připravit na příští jednání Rady městské části Praha 3 smlouvu s občanských sdružením ARCHETYP, o.s. na technické zajištění a provozování farmářských trhů na území Městské části Praha 3

 

         1.2. připravit na příští jednání Rady městské části Praha 3 smlouvu k zajištění výrobce stánků dle přiložené studie mobilního prodejního stánku farmářské trhy

 

 

         Mgr. Jiří  M a t u š e k                                      Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                   starostka městské části