Usnesení rady č. 597 ze dne 21.7. 2010

k odměně řediteli Základní školy, Praha 3, Lupáčova 1/1200

 

č.j.: 628/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 597

ze dne 21. 7. 2010

 

 

k odměně řediteli Základní školy, Praha 3, Lupáčova 1/1200

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e        

 

         odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní škola,  Praha 3,  Lupáčova 1/1200, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

1. příspěvkové organizaci

         1.1. zajistit vyplacení odměny

 

  

         Mgr. Jiří  M a t u š e k                                      Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                   starostka městské části