Usnesení rady č. 596 ze dne 21.7. 2010

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3

 

č.j.: 573/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 596

ze dne 21. 7. 2010

 

 

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s t a n o v u j e

 

         plat řediteli příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, PhDr. Janu Ritz-Radlinskému s účinností od 1. 8. 2010 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. příspěvkové organizaci

         1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace

 

  

         Mgr. Jiří  M a t u š e k                                      Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                   starostka městské části