Usnesení rady č. 595 ze dne 21.7. 2010

k záštitě městské části Praha 3 nad filmovou přehlídkou „Maďarský film proti totalitě“

 

č.j.: 645/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 595

ze dne 21. 7. 2010

 

 

k záštitě městské části Praha 3 nad filmovou přehlídkou „Maďarský film proti totalitě“

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

          žádost kina AERO o poskytnutí záštity při organizování filmové přehlídky „Maďarský film proti totalitě“

 

 

II.      s c h v a l u j e

 

         záštitu městské části Praha 3 kinu AERO při organizování filmové přehlídky „Maďarský film proti totalitě“

 

 

III.    u k l á d á

         

         1. vedoucí Odboru kultury

         1.1. zajistit realizaci záštity při organizování filmové přehlídky

 

  

         Mgr. Jiří  M a t u š e k                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                   starostka městské části