Usnesení rady č. 517 ze dne 16.6. 2010

k záměru vybudování Viktoria Žižkov Center – dodatek č. 1 k Dohodě mezi akcionáři společnosti Viktoria Žižkov a.s.

č.j.: 551/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  517

ze dne 16. 6. 2010

 

 

k záměru vybudování Viktoria Žižkov Center – dodatek č. 1 k Dohodě mezi akcionáři společnosti Viktoria Žižkov a.s.

 

Rada městské části

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

  • žádost akcionáře Viktoria Žižkov a.s. z 10.6.2010, tj. společnosti FK Viktoria Žižkov a.s. k nevyužití předkupního práva MČ Praha 3 ve společnosti Viktoria Žižkov a.s.
  • Dodatek č. 1 k Dohodě mezi akcionáři společnosti Viktoria Žižkov a.s., který je přílohou usnesení

 

II.      d o p o r u č u j e

 

         Zastupitelstvu  městské části

         schválit

  • Dodatek č. 1 k Dohodě mezi akcionáři společnosti Viktoria Žižkov a.s., který je přílohou usnesení
  • návrh na nevyužití předkupního práva k odkupu části akcií druhého akcionáře (FK Viktoria Žižkov a.s.) ve společnosti Viktoria Žižkov a.s.

 

III.    u k l á d á

         1. Mgr. Jiřímu Matuškovi, zástupci starosty

     1.1. předložit Dodatek č. 1 k Dohodě mezi akcionáři společnosti Viktoria Žižkov a.s. Zastupitelstvu městské části Praha 3 na jeho nejbližším zasedání spolu s návrhem na nevyužití předkupního práva k akciím ve společnosti Viktoria Žižkov a.s.

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                             Mgr. Jiří  M a t u š e k

  zástupce starosty městské části                                 zástupce starosty městské části