Usnesení rady č. 516 ze dne 16.6. 2010

k uzavření  smlouvy o správě hromadných garáží a jejich provozu

č.j.: 550/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  516

ze dne 16. 6. 2010

 

 

k uzavření  smlouvy o správě hromadných garáží a jejich provozu

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

uzavření smlouvy o správě hromadných garáží a jejich provozu,  která je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat smlouvu o správě hromadných garáží a jejich provozu

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                             Mgr. Jiří  M a t u š e k

  zástupce starosty městské části                                 zástupce starosty městské části