Usnesení rady č. 515 ze dne 16.6. 2010

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Buková 26/2518

č.j.: 548/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  515

ze dne 16. 6. 2010

 

 

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Buková 26/2518

 

Rada městské části

 

I.       s t a n o v u j e

 

plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Buková 26/2518, Mgr. Janetě Benešové s účinností od 1. 7. 2010 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

 

II.      u k l á d á

 

1. příspěvkové organizaci

1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                             Mgr. Jiří  M a t u š e k

  zástupce starosty městské části                                 zástupce starosty městské části