Usnesení rady č. 514 ze dne 16.6. 2010

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43/2614

č.j.: 547/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  514

ze dne 16. 6. 2010

 

 

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43/2614

 

 

Rada městské části

 

I.       s t a n o v u j e

 

plat řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43/2614, PhDr. Pavlu Ostapovi s účinností od  1. 7. 2010 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. příspěvkové organizaci

         1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace

 

  

         Mgr. Martin  B e n d a                                             Mgr. Jiří  M a t u š e k

  zástupce starosty městské části                                 zástupce starosty městské části