Usnesení rady č. 513 ze dne 16.6. 2010

k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části

č.j.: 545/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  513

ze dne 16. 6. 2010

 

 

k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

              

         zápis č. 7 ze zasedání Komise obchodních aktivit Rady městské části ze dne  14. 6. 2010 dle přílohy tohoto usnesení

 

       

     

II.      s c h v a l u j e

 

         doporučení Komise obchodních aktivit Rady městské části

1. Volné nebytové prostory – využití pro VŘ

2. Žádosti o změnu nájemní smlouvy        

3. Ukončení nájmu, výpovědi

4. Žádosti o podnájem       

5. Různé

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                             Mgr. Jiří  M a t u š e k

  zástupce starosty městské části                                 zástupce starosty městské části