Usnesení rady č. 511 ze dne 16.6. 2010

k uzavření dohody o narovnání, uznání dluhu a jeho splátkách a nájemní  smlouvy se Střední odbornou školou  KVARTA, spol. s r.o.

č.j.: 548/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  511

ze dne 16. 6. 2010

 

 

k uzavření dohody o narovnání, uznání dluhu a jeho splátkách a nájemní  smlouvy se Střední odbornou školou  KVARTA, spol. s r.o.

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

1. dohodu o narovnání, uznání dluhu a jeho splátkách, která je přílohou   č. 1 tohoto usnesení

 

2. nájemní  smlouvu se Střední odbornou školou  KVARTA, spol. s r.o., která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat dohodu o narovnání, uznání dluhu a jeho splátkách

         1.2. podepsat nájemní smlouvu se Střední odbornou školou  KVARTA, spol. s r.o.

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                             Mgr. Jiří  M a t u š e k

  zástupce starosty městské části                                 zástupce starosty městské části