Usnesení rady č. 192 ze dne 24.3. 2010

k usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 401 ze dne 19. 1. 2010

č.j.: 215/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 192

ze dne 24. 3. 2010

 

 

k usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 401 ze dne 19. 1. 2010

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

         úkol z usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 401 ze dne 19. 1. 2010

 

 

II.      s c h v a l u j e

 

         znění dopisu občanům, který je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. vedoucí OOS

         1.1. rozeslat dopisy

  

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části