Usnesení rady č. 191 ze dne 24.3. 2010

ke změně objemu rozpočtu roku 2010

č.j.: 207/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 191

ze dne 24. 3. 2010

 

 

ke změně objemu rozpočtu roku 2010

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s o u h l a s í

 

se změnou objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2010 dle přílohy tohoto usnesení

 

 

II.      d o p o r u č u j e

 

          Zastupitelstvu městské části

 

schválit

změnu objemu rozpočtu městské části Praha  3 na rok 2010 dle přílohy tohoto usnesení

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části