Usnesení rady č. 189 ze dne 24.3. 2010

ke stanovení platu vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části

č.j.: 171/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 189

ze dne 24. 3. 2010

 

ke stanovení platu vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

návrh Ing. Petr Fišera, tajemníka Úřadu městské části, na stanovení platu vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části

 

 

II.      s t a n o v u j e

 

plat vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části s účinností od   1. 4. 2010 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

 

 

III.    u k l á d á

 

1. oddělení personální práce a mezd

1.1. zajistit vyplácení platu

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části