Usnesení rady č. 188 ze dne 24.3. 2010

ke jmenování vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části

č.j.: 170/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 188

ze dne 24. 3. 2010

 

 

ke jmenování vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části

 

 

Rada městské části

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

         návrh Ing. Petra Fišera, tajemníka Úřadu městské části, na jmenování Ing. Lenky Sajfrtové do funkce vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části

 

II.      j m e n u j e

 

Ing. Lenku Sajfrtovou do funkce vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části s účinností ode dne 1. 4. 2010

 

 

III.    u k l á d á

 

         1. oddělení personální práce a mezd

         1.1. předat jmenované vedoucí toto usnesení

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části