Usnesení rady č. 186 ze dne 24.3. 2010

k účelové neinvestiční dotaci HMP – poskytnutí daru osobám invalidním ve třetím stupni invalidity, kteří nemají nárok na invalidní důchod

č.j.: 211/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 186

ze dne 24. 3. 2010

 

 

k účelové neinvestiční dotaci HMP – poskytnutí daru osobám invalidním ve třetím stupni invalidity, kteří nemají nárok na invalidní důchod

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

zápis č. 3 ze zasedání komise sociální a zdravotní Rady městské části ze dne 22. 3. 2010 dle přílohy tohoto usnesení

 

 

II.      s c h v a l u j e

 

doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části poskytnout dary dle neveřejné přílohy tohoto usnesení

 

 

III.    u k l á d á

 

1. vedoucí OSV

1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

 

2. vedoucí OE

2.1. vyplatit schválené výše přidělených darů

 

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části