Usnesení rady č. 185 ze dne 24.3. 2010

k dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce č. S 814/08 mezi Bytovým podnikem v Praze 3 v likvidaci a Městskou částí Praha 3

č.j.: 210/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 185

ze dne 24. 3. 2010

 

 

k dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce č. S 814/08 mezi Bytovým podnikem v Praze 3 v likvidaci a Městskou částí Praha 3

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e    n a   v ě d o m í

 

          žádost likvidátora Bytového podniku v Praze 3 v likvidaci,  Ing. Michala Bernátha, o projednání a uzavření dodatku ke Smlouvě o půjčce, uzavřené dne 30. 6. 2008

 

 

II.      s o u h l a s í

 

se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce mezi Bytovým podnikem v Praze 3 v likvidaci a Městskou částí Praha 3 dle přílohy tohoto usnesení

 

 

III.    d o p o r u č u j e

 

          Zastupitelstvu městské části

schválit

dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce mezi Bytovým podnikem v Praze 3 v likvidaci a Městskou částí Praha 3 dle přílohy tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části