Usnesení rady č. 184 ze dne 24.3. 2010

k předložené Smlouvě o spolupráci při řešení obtížných sociálních situací občanů Prahy 3

č.j.: 209/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 184

ze dne 24. 3. 2010

 

 

k předložené Smlouvě o spolupráci při řešení obtížných sociálních situací občanů Prahy 3

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

         Smlouvu o spolupráci, předloženou občanským sdružením R-Mosty, o. s., se sídlem Havlíčkovo nám. 10/300, 130 00, Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1.  podepsat uvedenou smlouvu

 

2. PhDr. J. Hromádkové, vedoucí odboru sociálních věcí

2.1.  poskytnout součinnost vyplývající ze smlouvy

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části