Usnesení rady č. 183 ze dne 24.3. 2010

k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Mateřská škola U Zásobní zahrady – generální rekonstrukce pavilonu B“

č.j.: 206/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 183

ze dne 24. 3. 2010

 

k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Mateřská škola U Zásobní zahrady – generální rekonstrukce pavilonu B“

 

Rada městské části

 

I.       s c h v a l u j e

 

1.   zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Mateřská škola U Zásobní zahrady – generální rekonstrukce pavilonu B“

2.   Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky dle § 78 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ( dále jen zákona)

a) výše nabídkové ceny ………………………………………….. váha       50 %

b) délka záruční doby na komplexní zakázku …………………… váha  30 %

c) výše smluvní pokuty za prodlení sjednaného termínu řádného

    ukončení plnění veřejné zakázky ( za kalendářní den prodlení)  váha   20 %

 

3.   Požadavky na splnění kvalifikace:

a) Základní kvalifikační předpoklady dle §53/1,2 zákona

b) Profesní kvalifikační předpoklady dle §54, zákona

c) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle §55/1, zákona

- pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu

  způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně do výše 1.000.000,-Kč

- poslední zpracovaná rozvaha podle zvláštních předpisů, ze které bude vyplývat

  kladný výsledek hospodaření uchazeče

- údaj o celkovém obratu dodavatele, zjištěný podle zvláštních právních předpisů, za

  poslední 3 účetní období ve formě čestného prohlášení, a to v minimální výši

  500.000,-Kč za každé toto účetní období.

            d) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56/3,a,c,f zákona

   - seznam významných stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 3

     letech, kde bude uvedena cena, doba a místo provádění stavebních prací a musí

     obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební prací provedeny řádně a odborně

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích

                 zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za

  poskytování příslušných stavebních prací

- přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít

  dodavatel při plnění zakázky k dispozici

 

 

4.   obeslat níže uvedené firmy:

 

  1. DEREZA, s.r.o., Libocká 659/43c, Praha 6
  2. SUBTERRA, a.s., Bezová 1658, Praha 4
  3. AVERS spol. s.r.o., Michelská 240/49, Praha 4
  4. METROSTAV, a.s., Koželužská 2246, Praha 8
  5. INKOMA STAV, s.r.o., Jaromírova 48/211, Praha 2

 

 

II.      j m e n u j e

 

            Komisi k otevírání obálek, k posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení  

            nabídek v tomto složení:

 

                        členové                                                                      náhradníci

                        1. Lochman Zdeněk                                                  1. Fišer Petr Ing.

                        2. Šmíd Jan Mgr.                                                      2. Hurda Pavel

                        3. Matušek Jiří Mgr.                                                   3. Pecha Ondřej Bc.

                        4. Fikar Zdeněk Ing. arch.                                          4. Louša Jiří Ing.

                        5. Kotal Lumír                                                           5. Gebauer Jan Ing.

 

 

III.    u k l á d á

 

     1. Mgr. B. Cirkovi – koordinátorovi veřejných zakázek

            1.1. zaslat výzvu o veřejné zakázce výše uvedeným firmám a zveřejnit jí na Úřední desce Úřadu městské části Praha 3

            1.2. oznámit jednotlivým členům hodnotící komise a komise pro otevírání obálek jejich  jmenování a čas konání komise

 

  

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části