Usnesení rady č. 128 ze dne 24.3. 2010

k pověření k zastupování Městské části Praha 3 k převzetí budovy občanského vybavení čp. 1513 na pozemku parc. č. 3655/1, Poliklinika Vinohrady, Vinohradská 176, Praha 3, a objektu trafostanice bez čp/če - technická vybavenost, na pozemku parc. č. 3655/2, a pozemků parc. č. 3655/1 a 3655/2, vše v k. ú. Vinohrady od hl. m. Prahy

č.j.: 213/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 187

ze dne 24. 3. 2010

 

k pověření k zastupování Městské části Praha 3 k převzetí budovy občanského vybavení čp. 1513 na pozemku parc. č. 3655/1, Poliklinika Vinohrady, Vinohradská 176, Praha 3, a objektu trafostanice bez čp/če
- technická vybavenost, na pozemku parc. č. 3655/2, a pozemků parc. č. 3655/1 a 3655/2, vše v k. ú. Vinohrady od hl. m. Prahy

 

Rada městské části  Praha 3

 

I.       bere na vědomí

 

Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 34/57 ze dne 25. 2. 2010, kterým byla Městské části Praha 3 svěřena Poliklinika Vinohradská, Vinohradská 176, Praha 3, které tvoří přílohu tohoto usnesení

 

II.      pověřuje

 

Správu komunálního majetku Praha 3, a.s. k zastupování Městské části Praha 3 k převzetí budovy občanského vybavení čp. 1513 na pozemku parc. č. 3655/1, Poliklinika Vinohrady, Vinohradská 176, Praha 3, a objektu trafostanice bez čp/če - technická vybavenost, na pozemku parc. č. 3655/2, a pozemků parc. č. 3655/1 a 3655/2, vše v k. ú. Vinohrady od hl. m. Prahy

 

III.    ukládá

1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat výše uvedené pověření k zastupování Městské části Praha 3

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části