Usnesení rady č. 678 ze dne 23.9.2009

k objednání vypracování oponentského posudku k  „Programu rozvoje Městské části Praha 3 – Strategické koncepce“

č.j.: 732/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 678
ze dne 23. 9. 2009
 
 
k objednání vypracování oponentského posudku k  „Programu rozvoje Městské části Praha 3 – Strategické koncepce“
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e  n a  v ě d o m í
 
usnesení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ, ze dne 19.5. 2009   
 
II.      s c h v a l u j e
 
         objednat vypracování oponentského posudku k „Programu rozvoje Městské části Praha 3 – Strategické koncepce“, v ceně 250.000,-Kč bez  DPH 19%, což je 297.500,-Kč včetně DPH, dle cenové nabídky firmy G- Project, s.r.o., (JUDr. Jan Šmidmayer), zaslané dne 22.9. 2009
 
III.    u k l á d á
 
1. vedoucímu OÚR
1.1. objednat vypracování oponentského posudku k „Programu rozvoje Městské části Praha 3 – Strategické koncepce“, v ceně 297.500,-Kč včetně DPH, dle cenové nabídky firmy G-Project, s.r.o., zaslané dne  22.9.2009
 
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části