Usnesení rady č. 675 ze dne 23.9.2009

k návrhu kupní smlouvy ke koupi stavby garáže na pozemcích parc. č.  2182/44 a 2388/5 vše v k. ú. Žižkov od Martina Dlabače

č.j.: 721/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 675
ze dne 23. 9. 2009
 
 
k návrhu kupní smlouvy ke koupi stavby garáže na pozemcích parc. č.  2182/44 a 2388/5 vše v k. ú. Žižkov od Martina Dlabače 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
kupní smlouvu ke koupi stavby garáže na pozemcích parc. č. 2182/44 a 2388/5 vše v k. ú. Žižkov od Martina Dlabače,  která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat shora citovanou kupní smlouvu
 
  
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části