Usnesení rady č. 674 ze dne 23.9.2009

k záměru  postupné digitalizace dokumentů

č.j.: 723/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 674
ze dne 23. 9. 2009
 
 
k záměru  postupné digitalizace dokumentů
 
 
Rada městské části
 
 
 
I.                  s c h v a l u j e
 
         záměr postupné digitalizace dokumentů
 
 
II.              u k l á d á
 
         1. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ
         1.1. zajistit zpracování auditu k realizaci postupné digitalizace dokumentů
  
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části