Usnesení rady č. 673 ze dne 23.9.2009

k prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství při rekonstrukci komunikace Ke Kapslovně

č.j.: 722/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 673
ze dne 23. 9. 2009
 
 
k prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství při rekonstrukci komunikace Ke Kapslovně
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         žádost společnosti CP Praha a.s. o prominutí místního poplatku za užíván veřejného prostranství při rekonstrukci komunikace Ke Kapslovně
 
 
 
II.      d o p o r u č u j e
 
         1. Odboru dopravy
          1.1. prominout společnosti CP Praha a.s. místní poplatek v celkové výši 227 400,- Kč za užívání veřejného prostranství při rekonstrukci komunikace Ke Kapslovně
 
 
  
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části