Usnesení rady č. 672 ze dne 23.9.2009

k úpravě rozpočtu roku 2009

č.j.: 718/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 672
ze dne 23. 9. 2009
 
 
k úpravě rozpočtu roku 2009
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
1.     úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2009 o poskytnutý účelový transfer prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2.     úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2009 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
 
II.      u k l á d á
1. vedoucímu ekonomického odboru
1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
 
 
          Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                          starostka městské části