Usnesení rady č. 670 ze dne 23.9.2009

k příkazní smlouvě na zajištění realizace investiční akce „Regenerace panelového domu č.p. 864, ulice Lupáčova č.o. 18 a domu č.p. 865, ulice Lupáčova č.o. 20“

č.j.: 716/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 670
ze dne 23. 9. 2009
 
 
k příkazní smlouvě na zajištění realizace investiční akce „Regenerace panelového domu č.p. 864, ulice Lupáčova č.o. 18 a domu č.p. 865, ulice Lupáčova č.o. 20
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         znění příkazní smlouvy na zajištění realizace investiční akce „Regenerace panelového domu č.p. 864, ulice Lupáčova č.o. 18 a domu č.p. 865, ulice Lupáčova č.o. 20“
 
 
II.      u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat příkazní smlouvu mezi Městskou částí Praha 3 a Investiční a rozvojovou Praha 3 a.s., která je přílohou tohoto usnesení
 
  
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části